ؐ f ֐x iŐVj


ALPO-Japan Latest
Jupiter Image 2000/12/14(UT)

vÕxv,ipv

T.Akutsu,H.Einaga


Tomio Akutsu (320mm Newton, Cooled CCD camera Teleris2)

Ȗ،  vÕxv

Hideo Einaga (250mm Newton, Digital Still Camera NEC PICONA)
2000/12/14 12:43:37 (UT)
CMI =  57.0, CMII = 257.9, CMIII = 232.2
De =  +3.3, E.Dia = 48.03"

6 frames composite
Seeing=3/10,Trans=2/5
25cm+12mm+prism3+Picona(1/7s)
HIDEO EINAGA ᕺɌ@@ipv


ALPO-Japan Latest Jupiter2000 Apparition