ؐ f ֐x iŐVj


ALPO-Japan Latest
Jupiter Image 2000/12/16(UT)

rrF,ipv

T.Ikemura,H.Einaga


Toshihiko Ikemura (310mm Newton, NEC PICONA)
2000/12/16 12:28:42(UT)
I= 3.9 II=189.7 III=164.4
De= +3.3 E.Dia=47.89"
310mm Newtonian(F5) TeleVue barlow 3x(f/24)
NEC PICONA 1/7sec 0.5 deg. prism 6 frames composite
-----------------------------------------------
2000/12/16 12:28:42(UT)
1= 3.92=189.73=164.4
310mm Newton, TeleVue barlow 5x(f/24)
NEC PICONA 1/7sec, 6 frames comp. T.Ikemura
[T.Ikemura Nagoya Aichi JAPAN]
ሤmÉs rrF


Hideo Einaga (250mm Newton, Digital Still Camera NEC PICONA)
2000/12/16 08:36:56 (UT)
CMI = 222.6, CMII = 49.6, CMIII = 24.3
De = +3.3, E.Dia = 47.90"

5 frames composite
Seeing=2/10,Trans=1/5
25cm+12mm+prism5+Picona(1/7s)


2000/12/16 09:45:46 (UT)
CMI = 264.6, CMII = 91.2, CMIII = 65.9
De = +3.3, E.Dia = 47.90"

5 frames composite
Seeing=3/10,Trans=2/5
25cm+12mm+prism3+Picona(1/7s)


2000/12/16 10:53:07 (UT)
CMI = 305.6, CMII = 131.9, CMIII = 106.6
De = +3.3, E.Dia = 47.90"

7 frames composite
Seeing=4/10,Trans=3/5
25cm+12mm+prism3+Picona(1/7s)


2000/12/16 12:04:14 (UT)
CMI = 349.0, CMII = 174.9, CMIII = 149.6
De = +3.3, E.Dia = 47.89"

4 frames composite
Seeing=4/10,Trans=3/5
25cm+12mm+prism3+Picona(1/7s)


2000/12/16 13:01:45 (UT)
CMI = 24.1, CMII = 209.6, CMIII = 184.4
De = +3.3, E.Dia = 47.89"

5 frames composite
Seeing=3/10,Trans=2/5
25cm+12mm+prism3+Picona(1/7s)
HIDEO EINAGA ᕺɌ@@ipv


ALPO-Japan Latest Jupiter2000 Apparition