ؐ f ֐x iŐVj


ALPO-Japan Latest
Jupiter Image 2000/12/23(UT)

vÕxv,ipv

T.Akutsu,H.Einaga


Tomio Akutsu (320mm Newton, Cooled CCD camera Teleris2)
Ȗ،  vÕxv

Hideo Einaga (250mm Newton, Digital Still Camera NEC PICONA)
2000/12/23 11:43:58 (UT)
CMI =   2.5, CMII = 135.0, CMIII = 111.6
De =  +3.3, E.Dia = 47.32"

5 frames composite
Seeing=3/10,Trans=5/5
25cm+12mm+Picona(1/7s)


2000/12/23 13:53:45 (UT)
CMI =  81.6, CMII = 213.5, CMIII = 190.1
De =  +3.3, E.Dia = 47.31"

7 frames composite
Seeing=3/10,Trans=5/5
25cm+12mm+Picona(1/7s)
HIDEO EINAGA ᕺɌ@@ipv


ALPO-Japan Latest Jupiter2000 Apparition