ؐ f ֐x iŐVj
ALPO-Japan Latest
Jupiter Image 2001/02/09(UT)
ɓIKCipv,rrF,
N.Ito,H.Einaga,T.Ikemura,A.Hatanaka


Noriyuki Ito (600mm Cassegrain, Digital Video SONY DCR-TRV20)
2001/02/09 08:38:08(UT)

2001/02/09 09:16:41(UT)

2001/02/09 09:48:25(UT)

2001/02/09 10:23:18(UT)

Hideo Einaga (250mm Newton, Digital Still Camera NEC PICONA)


2001/02/09 10:15:59 (UT)
CMI = 326.3, CMII = 93.1, CMIII = 82.5
De = +3.0, E.Dia = 41.20"
7 frames composite
Seeing=3/10,Trans=3/5
25cm+LV12mm+prism 3+Picona(1/7s)2001/02/09 10:42:25 (UT)
CMI = 342.4, CMII = 109.1, CMIII = 98.5
De = +3.0, E.Dia = 41.20"
6 frames composite
Seeing=3/10,Trans=3/5
25cm+LV12mm+prism 3+Picona(1/7s)2001/02/09 11:48:40 (UT)
CMI = 22.8, CMII = 149.1, CMIII = 138.5
De = +3.0, E.Dia = 41.19"
5 frames composite
Seeing=3/10,Trans=3/5
25cm+LV12mm+prism 3+Picona(1/7s)


Toshihiko Ikemrua (310mm Newton, Digital still camera NEC PICONA)


2001/02/09 09:28:04(UT)
I=297.1 II= 64.2 III= 53.5
De= +3.0 E.Dia=41.20"
310mm Newtonian(F5) TeleVue barlow 5x(f/33)
NEC PICONA 1/7sec 6 frames composite(1/7s)


Akitoshi Hatanaka (400mm Cassegrain, Video Camera Sony TRV9)
2001/02/09 11:39:00(UT)
I=17.1 II= 143.5 III= 132.8
De= +3.0 E.Dia=41.20"
Video 36 frames composite
400mm Cassegrain Or25mm R[g@


ALPO-Japan Latest@Jupiter Section