ؐ f ֐x iŐVj

ALPO-Japan Latest
Jupiter Image 2001/02/10 (UT)
ipv,vÕxv
H.Einaga,T.Akutsu
Hideo Einaga (250mm Newton, Digital Still Camera NEC PICONA)
2001/02/10 09:49:53 (UT)
CMI = 108.2, CMII = 227.5, CMIII = 217.1
De = +3.0, E.Dia = 41.07"
4 frames composite
Seeing=4/10,Trans=3/5
25cm+LV12mm+prism 3+Picona(1/7s)2001/02/10 10:54:49 (UT)
CMI = 147.8, CMII = 266.7, CMIII = 256.3
De = +3.0, E.Dia = 41.06"
9 frames composite
Seeing=3/10,Trans=3/5
25cm+LV12mm+prism 3+Picona(1/7s)2001/02/10 11:42:23 (UT)
CMI = 176.7, CMII = 295.5, CMIII = 285.1
De = +3.0, E.Dia = 41.06"
7 frames composite
Seeing=3/10,Trans=3/5
25cm+LV12mm+prism 3+Picona(1/7s)2001/02/10 12:44:24 (UT)
CMI = 214.5, CMII = 332.9, CMIII = 322.6
De = +3.0, E.Dia = 41.05"
5 frames composite
Seeing=2/10,Trans=3/5
25cm+LV12mm+prism 3+Picona(1/7s)


  

Tomio Akutsu (320mm Newton, Cooled CCD camera Teleris2)


ALPO-Japan Latest@Jupiter Section