ؐ ALPO-Japan Latest

Jupiter Image 2015/10/17(UT)
ipv,
Vadim Alekseev
V.Alekseev,H.Einaga,K.Ozaki

Vadim Alekseev (400mm Newton)

[Vadim Alekseev: Lipetsk Russsia]

Hideo Einaga (300mm Newton)

[Hideo Einaga Kasai-City Hyogo-Prefecture Japan]
ᕺɌ    ipv

Kimikazu Ozaki(440mm Rfd)

[Ki.Ozaki,Sobue Inazawa Aichi JAPAN]
ሤmsc]  

ALPO-Japan Latest Jupiter Section
2015/10/18
2015/10/16