ؐ ALPO-Japan Latest

Jupiter Image 2015/10/24(UT)
ipv,xM,
Martin Gutmann,Tiziano Olivetti
M.Gutmann,H.Einaga,T.Olivetti,K.Horikawa,K.Ozaki

Martin Gutmann(405mm F8 Newtonian)

[Martin Gutmann:Kautzen Austria]

Hideo Einaga (300mm Newton)

[Hideo Einaga Kasai-City Hyogo-Prefecture Japan]
ᕺɌ    ipv

Tiziano Olivetti(410mm Dall Kirkham)

meBWm:IxbeB@oRbN@^Cn
[Tiziano Olivetti : Bangkok Thailand]

Kuniaki Horikawa(300mm Newtonian)

_ސ쌧ls  xM[Kuniaki Horikawa:Kanagawa Japan]

Kimikazu Ozaki(440mm Rfd)

[Ki.Ozaki,Sobue Inazawa Aichi JAPAN]
ሤmsc]  

ALPO-Japan Latest Jupiter Section
2015/10/25
2015/10/23