ؐ ALPO-Japan Latest

Jupiter Image 2015/11/11(UT)
쐴,xb,
Joaquin Camarena,Michel Jacquesson
J.Camarena,Michel.J,S.Kanno,K.Horii,K.Ozaki

Joaquin Camarena (SC 355mm)

[Joaquin Camarena:Spain]

Michel Jacquesson (203mm SC)

[Michel Jacquesson : Sevigny-Waleppe (Ardennes) France]

Seiichi Kanno(300mm Newtonian)

R`Rs  쐴[Seiichi Kanno:Yamagata Japan]

Keisaku Horii (305mm Newton)

ᕺɌPHs  xb[Keisaku Horii : Himeji Hyougo Japan]

Kimikazu Ozaki(440mm Rfd)

[Ki.Ozaki,Sobue Inazawa Aichi JAPAN]
ሤmsc]  

ALPO-Japan Latest Jupiter Section
2015/11/12
2015/11/10