ؐ ALPO-Japan Latest

Jupiter Image 2015/10/07(UT)
ipv,,xM

H.Einaga,K.Ozaki,K.Horikawa

Hideo Einaga (300mm Newton)

[Hideo Einaga Kasai-City Hyogo-Prefecture Japan]
ᕺɌ    ipv

Kimikazu Ozaki(440mm Rfd)

[Ki.Ozaki,Sobue Inazawa Aichi JAPAN]
ሤmsc]  

Kuniaki Horikawa(300mm Newtonian)

_ސ쌧ls  xM[Kuniaki Horikawa:Kanagawa Japan]

ALPO-Japan Latest Jupiter Section
2015/10/08
2015/10/06